Nasıl yardımcı olabiliriz?

Nitelikli araştırma ve kanıt-temelli çözümler arayan karar vericilere destek sağlıyoruz.

Anlamlı kararlar alabilmek için

Küçük veya büyük, özel veya kamu, kâr amaçlı veya kâr amacı taşımayan tüm kuruluşlar hedeflerine ulaşmak için her gün çeşitli kararlar alır.

Karar vericiler, strateji/politika oluşturma sürecinin her aşamasında nitelikli araştırma ve özgün kanıta-dayalı çözümlere gereksinim duyar.

Maze, karar vericilerin anlamlı kararlar almasına yardımcı olmak için iktisat ve veri bilimi alanlarında araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunar.

Strateji/Politika Döngüsü

Strateji/politika döngüsünün her aşamasında yardımcı oluyoruz.


Gündem belirleme
Misyon ve vizyon
Trend analizi
Öngörü ve gelecek
Sorunların belirlenmesi
Amaçlar ve hedefler


Politika tasarımı
Müzakere
Senaryo analizi
Seçenek ve stratejiler
Ex ante değerlendirme
Politika araçları


Politika değerlendirme
Amaçlar
Araçlar
Çıktılar
Sonuçlar
Nedenler


Uygulama
Yol haritası
Organizasyon
Yürütme
İzleme
Uygulama

Çözümlerimiz

Kanıta-dayalı kararlar

Araştırma ve veri bilimi, strateji/politika döngüsünün tüm aşamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal, teknolojik, ekonomik, çevresel ve politik süreçlerin belirlenmesi, geleceğin keşfi ve kurgulanması, politika seçeneklerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi, ex ante değerlendirme çalışması, strateji ve politika uygulamasının izlenmesine yönelik verilerin toplanması ve analizi, stratejilerin/politikaların değerlendirilmesi, nedensel etkilerin saptanması gibi pek çok süreçte araştırma ve veri analizi gereklidir.

Maze strateji/politika döngüsünün tüm aşamalarında gereksinim duyabileceğiniz araştırma ve veri analizi/sunumu için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

Yeteneklerimiz

Poitika Tasarımı ve Stratejik Planlama

Bilim, teknoloji ve sanayi politikaları
Rekabet politikası
KOBİ politikaları
İstihdam ve sosyal politikalar
Stratejik planlama

Verilerin Derlenmesi ve Analizi

Anket tasarımı
Örneklem belirlenmesi
Delfi anketi
Veri görselleştirme
Piyasa araştırması
Business analytics

İktisadi Araştırma ve Modelleme

Mikro- ve makro-iktisadi analiz
Ekonometrik analiz
İstatistiki analiz
Simülasyon
Ajan-temelli modelleme

Değerlendirme ve Etki Anaizi

Niteliksel değerlendirme
Ekonometrik değerlendirme
Eşleştirme yöntemleri
Mikrosimülasyon teknikleri
Ex ante değerlendirme
Firma birleşme analizi